Third Team MoM

Third Team Man of the Match Table:

3rd Team Man of the Match Awards
 Laura Price 2
 Emily Patten
 Rosie GK

 Priya Ubhi

 Daniella Velazquez
-
-
-Third Team DoD Awards:

 3rd Team DoD Awards 
 Meryl Maunder
 Priya Ubhi
 Helia Tarat